Енергиен одит

СоларЕнтърпрайз ООД изготвя слънчево-енергиен одит за изчисляване на точната слънчева радиация и определяне на потенциална засенченост на точното местонахождение, кадето се планира изграждане на фотоволтаини системи съгласно GPS кортинати.

Благодарение на Енергиен одит, освен точното разпределение на системата, можем да изчислим бъдещата годишна производителност, както и сезонните условия на експлоатация. Тези данни са жиснено необходими за изчисляване на финантовия модел на фотоволтаичната система.

Енергийният одит е услуга, която се извършва винаги преди изграждането на фотоволтаична система, с цел извличане на максимума слънчева светлина и отговаряне на нуждите на клиента.

Енергийния Одит включва:

  • Определяне на точните GPS координати и надморска височина;
  • Измерване на соларните ресурси на определената точка;
  • Измерване и Определяне на точната слънчева радиация, коята пада на кв.м /година в киловати, при оптимален наклон на конструкцията за определените координати. При измерването се използват данни от специализиран софтуер със статистически данни от прецизни соларни карти за територията на страната.
  • Предложения за тип на фотоволтаичните модули, технология и конструкция за определеното пространство за застрояване на точните координати;
  • Определяне на системните загуби при различните видове модули и инвертори;
  • Изчисляване на годишното производство на електроенергия (по месеци) при различните системи и комбинации от видове модули и инвертори;
  • Изчисляване на бъдещи парични потоци от от енергийно-производствения процес на системата;

Екипът на СоларЕнтърпрайз ООД има за цел да изготвя точни и прецизни Соларно-Енергийни Одити, които ще информират инвеститорите за точната възвращаемост на бъдещата фотоволтаична централа на избраните от тях площадки или покривни конструкции.